Πρόγραμμα Ελληνιστικής Αστρολογίας

 1. Βασικές αρχές: ➢ πλανήτες , η ταξινόμηση και η αιρεσή τους ➢ ζώδια και οίκοι ➢ σύστημα οικοθεσίας – το σύστημα ζωδιοτόπων (whole signs) ➢ πλανητικές όψεις, επιμαρτυρίες, αγαθύνσεις και κακώσεις ➢ αιγυπτιακά όρια
 2. Προκαταρκτική γενεθλιακή ανάλυση : ➢ ποιοτική ισχύ των πλανητών – Θεωρία της Αίρεσης ➢ ποσοτική ισχύ των πλανητών – γωνιακοί, ανάδρομοι, ύπαυγοι, καζίμι . ➢ οι όψεις και η ποιότητα τους
 3. Ναυτική Αλληγορία και ο συσχετισμός με την Ειμαρμένη και την Τύχη ➢ χάρτη με ωροσκόπο τον Κλήρο της Τύχης.
 4. Οι Κύριοι της Τριπλότητας και ο συσχετισμός με τη Μοίρα.
 5. Οι κλήροι σε ένα γενέθλιο χάρτη, ο υπολογισμός και η αντίληψη τους: ➢ ο κλήρος της Τύχης (Fortune) ➢ ο κλήρος του Δαίμονος (Spirit) ➢ οι 5 Ερμητικοί Κλήροι
 6. Η Προγενέθλια Συζυγία
 7. Αξιολόγηση του γενέθλιου χάρτη με βάση τους πλανητικούς δείκτες στους διάφορους τομείς της ζωής.
 8. Συστήματα πρόβλεψης: ➢ Ανιούσες (Profection Annual ) ➢ Ηλιακή Επιστροφή ➢ Ζωδιακη Άφεση ➢ Ζωδιακή Άφεση από Κλήρο της Τύχης ➢ Ζωδιακή Άφεση από Κλήρο του Δαίμονος ➢ Πλανητικές χρονοκρατορίες. ❖

Διάρκεια 4 μήνες + 5 μήνες Ωριαία Αστρολογία

Η ύλη είναι βασισμένη στα Ανθολόγια του Vettius Valens και σε ξένη βιβλιογραφία.

Ωριαία Αστρολογία

 1. Εισαγωγή στην Ωριαία Αστρολογία:
 • Οι οίκοι
 • Οι πλανήτες
 • Τα ζώδια
 1. Όψεις
 • Οι πέντε Πτολεμαϊκές όψεις και τί σημαίνουν στην ωριαία αστρολογία
 • Οι ανοχές
 • Συγκλίνουσες και αποκλίνουσες όψεις
 • Αύξουσες και φθίνουσες όψεις
 1. Αξιολόγηση και βαθμολογία των θέσεων των πλανητών
 • Θεμελιώδεις δυνάμεις
 • Πίνακας θεμελιωδών δυνάμεων
 • Συμπτωματικές δυνάμεις των πλανητών
 1. Πλανητικοί σχηματισμοί που επηρεάζουν την ερμηνεία ενός Ωριαίου χάρτη
 • Μεταφορά φωτός
 • Συλλογή φωτός
 • Παρεμπόδιση
 • Ματαίωση
 • Υπαναχώρηση
 • Αμοιβαία και μεικτή υποδοχή και κατανόηση της λειτουργίας τους
 1. Κλήροι
 • Η προέλευση , η λειτουργία και ο υπολογισμός τους
 • Η βαθμολογία του κλήρου της τύχης και η βαρύτητα του σε ωριαίο χάρτη
 1. Οι σημειοδότες σε έναν Ωριαίο χάρτη και ο έλεγχος της κατάστασης τους
 • Ποία είναι η ερώτηση
 • Ποίος ρωτάει
 1. Ερμηνεία ενός Ωριαίου χάρτη βήμα προς βήμα
 2. Εξέταση του ζητούμενου, η εκπλήρωση ή η μη εκπλήρωση του.
 3. Πού και πότε
 • Χρονικός προσδιορισμός
 • Ο καθορισμός του τόπου
 • Η Σελήνη και ο ρόλος της σε έναν ωριαίο χάρτη
 • Ερωτήσεις με θέματα που αφορούν όλους τους οίκους από τον πρώτο έως τον δωδέκατο
 • Πρακτική εφαρμογή
 • Επιλεκτική αστρολογία

 

Διάρκεια σπουδών 4 μήνες + 5 μήνες Ελληνιστική Αστρολογία